Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Sateenkaarinuorille koulu on usein turvaton ympäristö

Sateenkaarinuoret kokevat koulumaailmassa huomattavasti enemmän kiusaamista ja syrjintää kuin hetero- ja cisnuoret*. Sateenkaarinuoret kokevat myös usein, ettei heidän kokemuksilleen ole tilaa koulussa.

Sateenkaarinuorten on usein mahdotonta eri yhteyksissä olla turvallisesti oma itsensä. Esimerkiksi osallistuminen jokapäiväisiin keskusteluihin samoilla ehdoilla kuin muutkin, niin että oma seksuaalinen suuntautuminen tai todellinen sukupuoli-identiteetti tulevat esiin. Avoimuus johtaa usein aiheen sivuuttamiseen tai aktiiviseen vaikenemiseen. Puhumattomuus on yksi syrjinnän muoto. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret kärsivät kaavamaisesti sukupuolitetuissa tiloissa ja käytännöissä.

Lisäksi sateenkarinuorilla on kokemus, että syrjintään ja kiusaamiseen puututaan ainoastaan harvoin. On myös tapauksia, joissa sateenkarinuorta itseään on syytetty tilanteesta. Koulun opetusta, ympäristöä ja oppilasilmapiiriä leimaa edelleen vahva hetero- ja sukupuolinormatiivisuus. Homottelu on kovin yleistä.

Sateenkaarinuorilla on tosin myös kokemuksia siitä, että opettajalta, koulun muulta henkilökunnalta ja muilta oppilailta voi saada tukea. Vanhempien tuki vaihtelee suuresti, siksi olisi tärkeää, että koulun henkilökunnalla olisi osaamista tukea nuorta. Koululla on suuri rooli sateenkaarinuoren elämässä ja hän ei voi valita olla menemättä kouluun toisin kuin esimerkiksi harrastuksiin.

Turvattomassa ympäristössä, jossa oma seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti on näkymätön, on sateenkaarinuoren vaikeaa rakentaa myönteistä minäkuvaa ja löytää positiivisia samaistumiskohteita. Sateenkarinuorilla tulisi olla tunne siitä, että he ovat yhdenvertaisia yhteiskunnan jäseniä.

Koulun kaikkea opetusta tulee tarkastella moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Sateenkaarinuoret tulee tuoda näkyviin myös oppilashuollossa. Koulun sukupuolittuneita tiloja ja rakenteita tulee purkaa turvallisen tilan luomiseksi kaikille. Yhdenvertaisuuden tosiasiallinen toteutuminen edellyttää toimenpiteitä.

Kiusaamiseen ja syrjintään tulee puuttua. Uuteen opetussuunnitelman mukaan peruskoulun tehtävä on lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tämän toivotaan lisäävän näkyvyyttä ja tiedon myötä negatiivisten asenteiden purkamista.

Seta ry on asiantuntijajärjestö joka mm kouluttaa eri ammattilaisia sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Setan nuorisotyö on tuottanut yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa normikriittisen käsikirjan työkaluksi yhdenvertaisemman koulun kehittämiseksi. Setan jäsenjärjestöillä on noin 15 eri paikkakunnalla nuorten vertaisryhmätoimintaa, joihin nuoret voivat osallistua vapaasti. Setan yhteydessä toimii myös Transtukipiste, joka tarjoaa sosiaalipalveluja sukupuolivähemmistöille ja heidän läheisilleen.

Setalta löytyy paljon materiaalia aiheesta. Valitettavasti julkisen sektorin eri ammattilaisten tietotaito ei useimmiten ole ajan tasalla tai tiedontarvetta ei edes tunnisteta. Vertaistukea tarjoavat Setan jäsenjärjestöt noin 15 paikkakunnalla, tarkemmat tiedot ryhmistä löytyy Setan nettisivuilta kohdasta ”Nuoret”.

Setan materiaalipankista löytyy tietoa esimerkiksi Setan tarjoamista koulutuksista, nuorille suunnattua tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta, opetus dvd ja paljon muuta.

http://seta.fi/wp-content/uploads/

 

Setan ja Nuorisotutkimusseuran yhteinen Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämishanke Hyvinvoiva sateenkarinuori on tuottanut kaksi tutkimusta.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori_tiivistelmat.pdf

 

*Cis-ihminen on mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan pääosin omalle synnynnäiselle sukupuolelleen ominaisesti. Suurin osa kaikista ihmisistä on cis-sukupuolisia.