Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Nuorten verkkoidentiteetit

Nuorten verkkokulttuuri – mitä verkko merkitsee nuorelle?

Verkko on nuorelle ennen kaikkea itsensä ilmaisemisen, vuorovaikutuksen ja harrastamisen toimintaympäristö. Nuoret muodostavat verkkoidentiteettiään luontevasti ja harkiten.
Nuoret pitävät tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, millainen kuva itsestä muodostuu muille verkon ympäristöissä. Tällainen valikoitu minän esitys on nuorille tyypillistä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Nuoret ovat tarkkoja siitä, millaista tietoa he itsestään jakavat verkossa.
Verkko onkin nuorille yksi keskeinen identiteetin rakentamisen toimintaympäristö. Identiteetin rakentaminen tapahtuu verkossa monenlaisen tekemisen välityksellä, kuten bloggaamalla tai anonyymeille keskustelupalstoille kirjoittamalla.

Verkko oleellinen osa sosiaalista elämää

Nuorilla verkko ja vuorovaikutus kuuluvat vahvasti yhteen. Verkkovuorovaikutus on nuorille enimmäkseen kaverisuhteiden ylläpitoa, mutta verkko tarjoaa myös mahdollisuuden löytää uusia vuorovaikutustilanteita. Verkkoa pidetään hyvänä paikkana laajentaa kaveripiiriä, sillä siellä on helppo tavata ihmisiä, jotka jakavat samoja mielenkiinnon kohteita ja mielipiteitä.

Nykypäivänä nuorelle on yleisempää kuulua kuin olla kuulumatta johonkin sosiaalisen median yhteisölliseen palveluun. Usein nämä verkon yhteisöt linkittyvät nuorilla vahvasti muun elämän yhteisöihin. Esimerkiksi virtuaalisissa roolipeleissä tai verkon faniyhteisöissä voi syntyä sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, jota pidetään yllä niin netin avulla kuin kasvokkaisissa tapaamisissa.

Verkko kehittävänä toimintaympäristönä

Eri ikäryhmien verkon käyttöä vertaillessa nuoret vaikuttavat olevan innokkaimpia jakamaan sisältöä, vaikuttamaan sekä osallistumaan verkossa. Esimerkiksi bloggaamalla tai keskustelupalstoille kirjoittamalla nuoret tuovat omia ajatuksiaan verkossa esille. Nuoret myös kehittävät verkossa toimiessaan monia hyödyllisiä taitoja oman kiinnostuksensa mukaan, kuten oppivat ohjelmointia ja kieliä pelien avulla tai vahvistavat median tuottamisen taitojaan bloggaamisen avulla.

Nuorten kanssa työskennellessä tärkeää ymmärtää nuorten verkkokulttuuria

Vaikka nuoret käyttävät verkkoa varsin aktiivisesti ja monipuolisesti, on nuorten tavoissa toimia verkossa paljon vaihtelevuutta. Näin ollen on tärkeää muistaa nuorten verkon käytöstä puhuttaessa nuorten väliset yksilölliset erot.

Nuorten verkon käyttötavat, trendit ja ilmiöt myös muuttuvat tiuhaan. Tärkeää on kuitenkin ennen kaikkea ymmärtää teknologian ja verkon merkitys keskeisenä osana nuorten elämää ja arkea. Nopeasti muuttuva teknologia ja verkon käyttötavat vaativat myös nuorisoalan toimijoilta jatkuvaa oman ymmärryksen ja osaamisen päivittämistä sekä haastavat pohtimaan uudenlaisia keinoja toimia nuorten kanssa heidän muuttuvassa kasvuympäristössään.

Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskus on tehnyt kartoituksen, joka koskee vuosina 2010–2014 julkaistua nuorten verkkokulttuuria käsittelevää kotimaista tutkimusta. Kartoituksella haluttiin tuoda esille erityisesti nuorten kokemuksia ja merkityksenantoja koskien verkossa ja verkon välityksellä tapahtuvaa toimintaa. Kartoituksen toteuttamisesta ja sen tarkemmista tuloksista voit lukea lisää raportista Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – Kartoitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuksesta.

Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä (2011) nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Verken tehtävänä on kehittää verkossa ja verkon avulla tehtävää nuorisotyötä sekä edistää nuorten verkkokulttuurin huomioimista nuorisoalalla.

Raportti on saatavilla osoitteesta http://www.verke.org/images/pdf/Verkkokulttuuri.pdf