Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Motoriikan oppimisvaikeuden havainnointi ja tukeminen

Motorisen oppimisen vaikeudet ovat suhteellisen yleisiä, sillä keskimäärin jokaisella alakoulun luokalla on 1−2 oppilasta, jotka hyötyvät motorisen oppimisen tuesta. Kyse on kehityksellisistä koordinaatiohäiriöistä (DCD) tai motoriikan kehityshäiriöstä, mutta kouluympäristössä voidaan puhua motorisen oppimisen vaikeudesta tai motoriikan oppimisvaikeudesta. Oppimisvaikeus -termiä käyttämällä halutaan korostaa, että vaikeuksiin voidaan vaikuttaa kuntouttamalla ja ne voivat hävitä kehityksen myötä.

Varhainen vaikeuksiin puuttuminen ja lapsen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Motorisen oppimisen vaikeuksien varhaisella havainnoinnilla ja tehokkaalla tukemisella luodaan pohjaa myöhemmälle motoriselle kehitykselle sekä ennaltaehkäistään sosiaalisen kehityksen ja oppimisen ongelmien lisäksi syrjäytymistä sekä terveyserojen kasvua. Motorisen oppimisen vaikeudet ovat lisäksi yhteydessä esimerkiksi heikkoon fyysiseen aktiivisuuteen, koulutustasoon ja akateemisiin vaikeuksiin myös myöhemmällä iällä. Tutkimuksella on saatu näyttöä motoristen taitojen harjoittelun ja paremman koulumenestyksen välisestä myönteisestä yhteydestä.

Koululaisten huoltajien sekä koulun toimijoiden, kuten opettajien ja terveydenhoitajan, yhteistyö on tärkeää, jotta tukitoimet toteutuvat lasten arjessa johdonmukaisesti.

Suomen CP-liitto ry:ssä on vuodesta 2007 tehty tutkimusta motoriikan oppimisvaikeuksien parissa. Tutkimushankkeissa kehitetyt arviointi- ja tukimenetelmät on suunnattu motoriikan ja oppimisen tueksi siten, että motorisen oppimisen vaikeuteen tukea tarvitsevat lapset voidaan tunnistaa ja heille voidaan suunnata oikeanlaisia tukitoimia.

Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T) on kehitetty työkaluksi opettajille motoriikan oppimisvaikeuksien tunnistamista helpottamaan esi- ja alkuopetukseen 6−9-vuotiaille. Lomake antaa yleiskuvan lapsen arjessa toimimisesta ja suoriutumisesta suhteessa saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin. Lomake on kehitetty vaikeuksien tunnistamiseen, mutta se toimii hyvin myös kehityksen seurannassa ja tukitoimien suunnittelussa sekä apuna pedagogisten asiakirjojen laatimisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä puheeksi ottamisen välineenä.

Lomake on pyritty tekemään opettajille mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Se on sähköisesti kaikkien saatavilla, maksuton, ei vaadi rekisteröitymistä ja täyttäminen vie aikaa vain noin 3-5 minuuttia.

Linkkejä:

Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T)

Loikkiksella ketteräksi arviointi- ja tukimenetelmä (maksullinen).

Tietoa motoriikan oppimisvaikeudesta. www.innostunliikkumaan.fi

Tietoa motoriikan oppimisvaikeudesta (Englanninkielinen työpaja).