Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Hyvät opiskelun perustaidot auttavat sijoitettua lasta oppimisessa

Onnistumisen kokemukset koulussa ovat sijoitetulle lapselle erityisen tärkeitä, sillä heillä on tutkitusti kohonnut riski alisuoriutua koulussa, jäädä vaille jatko-opintopaikkaa tai keskeyttää opinnot. Koulumenestys sekä ammattitutkinnon suorittaminen ovat osoittautuneet keskeisiksi suojaaviksi ja selviytymistä tukeviksi tekijöiksi.

Yhteiskunnalla on erityinen velvollisuus tukea sijoitetun lapsen oppimista ja panostaa siihen, että riskit eivät toteutuisi. Mahdollisten riskien tiedostaminen antaa opettajille ymmärrystä ja keinoja kohdata sijoitettu lapsi hänen tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Oppimisen sujuvaan etenemiseen vaikuttavat monet asiat. Alkuopetuksen aikana hankitut ja myöhemmin vahvistuvat opiskelun välinetaidot, luku- ja kirjoitustaito sekä matematiikan perusteet luovat hyvän pohjan koulunkäynnille. Sijaisvanhemmat ja koulun aikuiset voivat vahvasti vaikuttaa siihen, miten lapsi asennoituu kouluun ja kuinka hän kohtaa oppimisessa eteen tulevat haasteet.

Lukeminen sujuvaksi

Opiskelun välinetaitojen tulisi automatisoitua ensimmäisen ja toisen luokan aikana. Lukutaidon osalta tämä tarkoittaa sitä, että lapselle muodostuu vahva ja nopeasti toimiva äänne-kirjainvastaavuus, hän oppii yhdistämään äänteitä tavuiksi ja kokoamaan niistä sanoja. Lukemista nopeuttaa vielä se, että lapsi oppii tunnistamaan toistuvia tavuja ja sanoja kokonaisuutena. Sujuva lukutaito on harjoittelun tulos. Tehokkainta harjoittelua on saman tekstin lukeminen useita kertoja aluksi ääneen ja lukutaidon kartuttua äänettömästi.

Luetun ymmärtäminen

Tavoite lukemisessa on luetun ymmärtäminen. Ymmärtämistä tukee hyvä sana- ja käsitevarasto. Jos sijoitettu lapsi on jäänyt varhaisina vuosinaan vaille kehitystä tukevaa vuorovaikutusta, voivat hänen kielelliset taitonsa olla ikätasosta jäljessä.

Sana- ja käsitevarasto kertyy luontevasti, kun lapsi on mukana perheen arkisissa toimissa niin koulussa kuin kotonakin. Ympäröivän maailman ja siinä tapahtuvien toimintojen ja ilmiöiden selittäminen kehittää lapsen kielellisiä taitoja. Kun lapselle luetaan, se rikastuttaa lapsen kielitaitoa. Tarinoita kuunnellen mieli kulkee matkoilla tarinan mukana kehittäen lapsen omaa mielikuvitusta. Näin luodaan pohjaa lapsen omalle kerronnalle ja myös tuottavaan kirjoittamiseen.

Kirjoitustaito

Luku- ja kirjoitustaito kehittyvät yhdessä ja niitä opetetaan rinnakkain. Kun lapsi oppii yhdistämään äänteen kirjaimeen, hän samalla opettelee sen kirjoittamisen. Kirjoitustaito etenee kirjainmuotojen harjoittelusta tavujen, sanojen ja omien tekstien tuottamiseen.

Perustaidot matematiikassa

Matematiikan valmiudet ovat hierarkkisesti kertyvä taitojen kokonaisuus, joissa pohja myöhemmälle oppimiselle rakentuu esi- ja alkuopetuksen aikana. Ylemmillä luokilla tapahtuvaa oppimista tukee se, että yhteen- ja vähennyslaskutoimitukset lukualueella 0– 20 automatisoituvat alkuopetuksen aikana. Perustaitojen harjoittamiseen kannattaa käyttää runsaasti aikaa, sillä puutteet tällä alueella tekevät matematiikan oppimisen myöhemmin työlääksi ja hidastuttavat huomattavasti työskentelyä.

Niin sijoitettujen, kun muidenkin lasten kohdalla satsaus opiskelun perustaitoihin ehkäisee oppimisvaikeuksia ja lisää mahdollisuuksia onnistua perusopetuksessa ja myöhemmin jatko-opinnoissa.

Linkkejä:

Ekapeli

SELKIS – Yhteenlaskua ymmärtämään

SELKIS – Vähennyslaskua ymmärtämään

Sijoitettu lapsi koulussa