Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Oppilaskunta kehittää yhteistyötä

Oppilaskunnan, koulun muiden osallisuutta tukevien toimintatapojen kuten vertaissovittelu-toiminnan, tukioppilastoiminnan ja koulun kerhotoiminnan kasvatustavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus käyttää demokraattisia taitoja ja siten harjaantua toimimaan kansalaisyhteiskunnassa.

Oppilaskuntatoiminta ja sen myötä oppilaille avautuvat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon voidaankin ymmärtää lasten mahdollisuutena toimia kansalaisosallistujana omassa kouluyhteisössään.

Perusopetuslain (47 a §) mukaan koululla tulee olla oppilaskunta, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Kouluille tuli myös velvoite edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja mahdollisuutta osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen ja ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa. Erityisesti oppilaiden tulee osallistua opetussuunnitelman, siihen liittyvien suunnitelmien ja koulun järjestyssäännön valmisteluun. Lisäksi oppilaskunta kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän yhteistyötä.

Oppilaiden osallisuus on yksi perusopetuksen laatukriteereistä

Oppilaskuntatoiminnan tulee olla tavoitteellista, mikä edellyttää rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistä päätöstä toiminnan toteuttamisesta ja edistämisestä. Toiminnalle sovitaan yhteiset tavoitteet, joita tarkennetaan koulun vuosittaisessa suunnitelmassa. Oppilaskuntatoiminta on siis tavoitteellista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa.

Uudistuva Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet –luonnosasiakirja (POPS 2016 luonnos) korostaa oppilaiden osallisuuden merkitystä kouluyhteisössä. Kouluyhteisössä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota oppilaiden kannalta mielekkäisiin ja oppilaiden kehitysvaiheen huomioonottaviin osallistumistapoihin. Tämä asettaa merkittävän haasteen oppilaskuntatoiminnan kehittämiselle, jotta toimintatavat eivät ole vain kopiota aikuisten tavoista toimia.

Koulun toimintakulttuuri avainasemassa siinä, millaiseksi oppilaskuntatoiminnan rooli ja tila kouluyhteisössä muodostuu. Oppilaskunnan perinteinen toimintaympäristö on muodostunut pitkälti juhlien ja teemapäivien järjestämisestä eli vaikuttamisesta oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin. Oppilaskuntien ja oppilaiden yleensäkin vaikutusmahdollisuudet koulun muuhun toimintaan on ollut toistaiseksi harvinaista.

www.omaoppilaskunta.fi
http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/osallisuuskasvatus/oppilaskunta_