Kouluasiaa.fi on Emma & Elias -avustusohjelman tuottama tietopankki peruskouluille, esikouluille, oppilashuollolle ja vanhemmille.

Koulun ja vanhempien rooli poissaoloihin puuttumisessa

Siirtyminen alakoulusta yläkouluun on suuri elämänmuutos nuorelle, mutta vaikuttaa myös koko perheeseen. Yläkouluun mentäessä siirrytään useimmiten isompaan kouluun ja alakoulun tuttu kaveriporukka saattaa hajota eriluokille. Se miten hyvin nuori kiinnittyy uuteen luokkaansa ja kokee tulevansa hyväksytyksi siellä on avainasemassa poissaolojen kehityksessä koko yläkoulun ajan.

Irtaantuminen vanhemmista ja oman itsensä löytäminen sekä kavereiden merkitys kulkevat käsi kädessä yläkouluikäisen kasvussa ja kehityksessä. Koulupoissaolojen määrää pidetään hyvin tärkeänä mittarina kun puhutaan yläkouluikäisen hyvinvoinnista. Poissaolo on aina oire, johon tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Poissaolojen taakse kätkeytyy aina jokin selvittämisen arvoinen syy ja poissaolo on harvoin pitkään jatkuessaankaan tahallinen teko.

Mikäli poissaoloihin tartutaan jo varhaisessa vaiheessa, voidaan estää nuoren syrjäytymisen kehitys.

Mitä koulu voi tehdä?

Jokainen nuori kaipaa tulla kohdatuksi ja huomioiduksi yksilönä kouluympäristössä sekä kunnioittava kohtelu on jokaisen nuoren odotuksissa. Luokanohjaajan rooli on siten merkityksellisessä asemassa nuorelle. Luokanohjaajan rooli on seurata ja reagoida ryhmän poissaolotilanteeseen, vaikkei sillä hetkellä heitä opettaisikaan. Omaan ryhmään tutustuminen helpottuu, mikäli pystytään järjestämään esim. luokanohjaajan tunteja säännöllisesti lukuvuoden aikana. Yläkoulun alkaessa ryhmäyttämiseen panostaminen auttaa nuorta kiinnittymään omaan ryhmäänsä, mikä on ratkaiseva asia poissaolokierteen syntyyn.

Luokanohjaajan puuttuminen poissaoloihin oikeaan aikaan on keskeistä

Poissaoloihin puuttuminen nopeasti ja tehokkaasti auttaa katkaisemaan alkavan kierteen. Miten poissaoloihin puututaan, tulisi määritellä koulukohtaisesti niin, että jokaisella luokanohjaajalla on tarvittavat keinot milloin ja miten puututaan. Koulun omat, selkeät poissaolojen kirjaamisen käytänteet tukevat luokanohjaajaa työssään. Poissaoloihin puuttumisen kynnystä madaltaa hyvät suhteet vanhempiin, joita voi solmia vanhempainilloissa tai vaikkapa säännöllisesti kirjeitse.

Vanhempien tehtävä

Nuoren arjen tukemisessa vanhemmilla on erityisen tärkeä rooli. Vanhempana pysyminen vaikeissakin tilanteissa on tärkeää. Rajojen ja rakkauden yhteensovittaminen on tärkeä haasteellinen tehtävä, joka kuormittaa koko perhettä. Koulupoissaolot on yksi nuoren keino kertoa, milloin kaikki ei ole hyvin. Tällöin nuori tarvitsee rinnalleen vanhemman, joka jaksaa kiinnostua siitä, miten nuorella menee. Vanhemman tehtävänä on pitää kiinni jo lapsuudessa luoduista säännöllisistä rutiineista ja arjen rytmistä, myös yläkouluvaiheessa. Tämä on yksi turvallisuuden luoja nuoren elämänvaiheessa. Vanhemmalla on oikeus määrätä ruutuaika ja koska tullaan kotiin. Yläkouluikäinen nuori on vielä lapsi, joka tarvitsee erityisen paljon tukea, opastusta ja kannustusta selviytyäkseen arjen haasteista.

Koulupoissaolojen taustalle kätkeytyy monenlaisia pulmia, jotka eivät ole aina hirveän isoja. Erityisen vahvasti näkyy arjen säännöttömyys. Nuorten keskuudessa tämä näkyy siten, että yöllä ja päivällä on taipumusta sekoittua. Nukkumaan ei päästä ajoissa, joka saattaa johtua esim. myöhään tietokoneella/puhelimella olemisesta. Pitkän ruutuajan jälkeen aivojen tulisi rauhoittua muutaman tunnin ajan, jotta rauhallinen unen saanti onnistuu. Kouluun pääsyyn ajoissa vaikuttaa illan kulku erityisesti. Se, mitä illalla tapahtuu, on suoraan sidoksissa aamuun. Yläkouluikäinen tarvitsee unta noin yhdeksän tuntia ja tämä tulisi huomioida niin kotiintuloajoissa että ruutuajassa. Myöhäisiin harrastusajankohtiin harvemmin pystyy vaikuttamaan.

Vanhemman tehtävä on myös tiedottaminen koulun suuntaan, mikäli nuoren elämässä tapahtuu asioita, jotka voivat vaikuttaa hänen poissaoloihinsa. Kotona olisi hyvä pitää avoin ja keskusteleva ilmapiiri, jossa nuoren mielipiteet otetaan huomioon, mutta vanhemmalla on oikeus tehdä lopulliset päätökset.

Lisätietoja; Komiasti Opintiellä-hanke/koulupoissaoloja vähentävä hanke